Ημερομηνία: 12.09.2023

Υπευθυνότητες

Wickey GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt
Γερμανία
Τηλ.: +49 (0)2454 58 28 490
E-Mail: [email protected]

Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας είναι προσβάσιμος στη διεύθυνση μας, υπό την επωνυμία "Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων" ή στο [email protected]

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Κατά την επικοινωνία με την υπηρεσία πελατών / ενός υπαλλήλου:
Μέτρα για την απόκτηση ενός πελάτη / φροντίδα των υπαρχόντων πελατών για τη διατήρηση και βελτίωση μιας συνεχούς σχέσης συμβολαίου· Πωλήσεις, επικοινωνία με πελάτες και υποστήριξη, διαχείριση διαμαρτυριών και ακυρώσεων / δημιουργία και παροχή ενός συστήματος CRM για την καταχώρηση, επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων πελατών και συμβολαίων για κοινή χρήση από τους υπαλλήλους.

Κατά την παραγγελία ή δήλωση των στοιχείων επικοινωνίας σας στο Wickey Webshop ή σε τρίτο πάροχο:
Εκτέλεση πώλησης προϊόντων.

Νομική βάση

Άρθρο 6 παρ. 1 lit. b GDPR – συμβατικά μέτρα
Άρθρο 6 παρ. 1 lit. f GDPR - Νομιμότητα της επεξεργασίας (εύλογο συμφέρον)

Παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων εκτός της εταιρείας

Κατά την αγορά ενός από τα προϊόντα από τρίτους που δεν ανήκουν στη γκάμα της Wickey, τα προσωπικά σας δεδομένα μεταβιβάζονται στον εξωτερικό συνεργάτη για σκοπούς dropshipping, διαμαρτυριών και/ή αποστολής. Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται στο πλαίσιο κοινής ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 26 του GDPR ή επεξεργασίας συμβολαίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του GDPR. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ως ενδιαφερόμενου μέρους, μπορείτε να επικοινωνήσετε με και τα δύο υπεύθυνα μέρη ανά πάσα στιγμή. Και τα δύο μέρη είναι ίσα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληροφόρησης σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του GDPR.
Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της αγοράς, τα δεδομένα σας μπορεί επίσης να μεταβιβαστούν σε επεξεργαστές και τρίτους (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών αποστολής). Εάν χρειαζόταν, έχουν συναφθεί σχετικές συμβάσεις επεξεργασίας.

Σκοπός μεταβίβασης σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό

Δεν προτίθεμαι να μεταβιβάσω τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

Διάρκεια αποθήκευσης

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό. Εξαιρούνται τα δεδομένα για τα οποία υπάρχουν μεγαλύτερες περίοδοι αποθήκευσης.

Τα δικαιώματά σας

Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται από εμάς, σας θεωρούμε ως ενδιαφερόμενο μέρος σύμφωνα με το GDPR. Στο ενδιαφερόμενο μέρος έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα απέναντι στον υπεύθυνο:

  • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 GDPR)
  • Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής προσωπικών δεδομένων (άρθρα 16, 17 GDPR)
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 GDPR)
  • Δικαίωμα ειδοποίησης σε σχέση με τη διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 19 GDPR)
  • Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων (άρθρο 20 GDPR)
  • Δικαίωμα αντίθεσης (άρθρο 21 GDPR)
  • Δικαίωμα ανάκλησης δηλώσεων συναίνεσης. Η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ανάκληση παραμένει αμετάκλητη, βάσει της μέχρι τότε ισχύουσας συναίνεσης. (άρθρο 7 παρ. 3 GDPR)
  • Δικαίωμα διαμαρτυρίας στην εποπτική αρχή (άρθρο 77 GDPR)

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δημιουργία προφίλ

Ως μια εταιρεία με υπευθυνότητα, δεν προτίθεμαι, κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, να προβούμε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ.

Φόρτωση...

Σύγκριση Προϊόντα

chevron-right